Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich

Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich

Dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej

w Strzelcach Opolskich" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI: Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
Działanie 06.01: Infrstruktura drogowa
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.06.01.00-16-0012/17-00

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej do terenów inwestycyjnych należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefy Gliwickiej, obszar: Strzelce Opolskie (stanowiącego jeden z kluczowych obszarów dla rozwoju regionalnego) oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy Strzelce Opolskie poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do ww. terenów inwestycyjnych. Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Wnioskodawcę – Gminę Strzelce Opolskie oraz Partnera – Powiat Strzelecki.

Zakres projektu obejmuje:

1. Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich
W ramach projektu  przewidziano następujące roboty budowlane:

  • przebudowa drogi gminnej wraz z korektą łuków poziomych,
  • budowa chodnika i ścieżki rowerowo-pieszej,
  • budowa parkingów i miejsc postojowych,
  • budowa odwodnienia,
  • budowa nowego ścieku odwadniającego,
  • odtworzenie istniejących rowów oraz budowa nowego rowu retencyjno-infiltracyjnego,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Nadzór inwestorski (nadzór nad realizacją robót budowlanych z zadania 1 zgodnie z prawem budowlanym.
3. Promocja projektu.

W wyniku realizacji projektu zostało przebudowane 0,68 km drogi gminnej obejmujące budowę infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na zmodernizowanym odcinku oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko naturalne: budowę separatorów wód oraz kanalizacji deszczowej, wykorzystanie materiałów z recyclingu (ponad 30%), montaż oświetlenia LED.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość: 3 873 012,71 zł
Kwota dofinansowania: 2 128 457,29 zł

TERMIN REALIZACJI

Listopad 2018 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H