Strzelecka policja odnotowuje wzmożone próby oszustw "na policjanta". Zachowajcie czujność i ostrzeżcie bliskich seniorów.
Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie

Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie

 
 
 Dofinansowanie Projektu pn. " Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.03: Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 05.03.01: Dziedzictwo kulturowe i kultura
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0001/19-00

 

 
OPIS PROJEKTU

 

Projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Partnera - Strzelecki Ośrodek Kultury, którego podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy i kultury poprzez działalność kulturalną i biblioteczną.

 

Projekt składał się z dwóch przedsięwzięć - remontu zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz remontu i przebudowy dachu na budynku Centrum Kultury w Szczepanku, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, niezbędnego dostosowania wejścia do obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych są działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. 

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności kulturowej Gminy Strzelce Opolskie poprzez remont zabytkowego budynku Centrum Kultury w Szczepanku oraz remont zabytku kultury - bramy prowadzącej do strzeleckiego parku. Cel ten wpisuje się ściśle w realizację celów RPO WO 2014-2020, do których należy rozwój oferty kulturalnej regionu oraz stymulowanie wzrostu aktywności mieszkańców, konieczne do osiągnięcia skutecznego wzrostu potencjałów województwa opolskiego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu: 556 849,73 zł
 
Kwota dofinansowania: 299 999,94 zł

 

 
TERMIN REALIZACJI

 

Maj 2022 roku
 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H