Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Budowa centrum "Parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie

Budowa centrum "Parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie

Dofinansowanie projektu pn. "Budowa centrum "Parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na  lata 2014-2020

Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 03.01: Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie 03.01.01: Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

 

OPIS PROJEKTU

W dniu 03.07.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn." Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim". Porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego podpisało 9 partnerów: Gmina Kędzierzyn - Koźle (lider projektu), Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Reńska Wieś, Gmina Ujazd, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie, Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski i Powiat Strzelecki. Ogólna wartość projektu to 37 903 411,23 zł. Dofinansowanie na realizację stanowi 26 488 289,70 zł. 

Projekt zintegrowany obejmuje zadania, które w kompleksowy sposób wpływają na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń. Zwiększa efektywność energetyczną transportu publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego i przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego. 

Inicjatywa została realizowana na obszarze powiatów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego oraz gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Z uwagi na przeprowadzone inwestycje dotyczy ona także gminy Leśnica, nie będącej partnerem projektu. Realizacja projektu, dzięki wykonaniu zadań, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Zaproponowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu zachęcają do rezygnacji z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz transportu publicznego i transportu rowerowego, co poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum, wpłynie na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu jazdy. Realizacja inwestycji również w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska. Ponadto, wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, parkingów „P&R”, „B&R”, przyczyni się do zmniejszenia przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak również montaż oświetlenia drogowego ma na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru. Wykonane badania dowodzą, że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez mieszkańców należy infrastruktura techniczna, taka jak drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe. Niska ocena tych elementów przekłada się na niski komfort zamieszkania i niską atrakcyjność inwestycyjną.

Gmina Strzelce Opolskie w ramach projektu pn. " Budowa centrum "Parkuj i jedź" w mieście Strzelce Opolskie" wybudowała centrum, które będzie łączyć funkcje parkingu "Park&Ride" oraz "Bike&Ride". W zakres zadania wchodziła budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano także punkt ładowania samochodów elektrycznych, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, parking wraz z oświetleniem i odwodnieniem, instalację monitoringu terenu obejmującego centrum "Parkuj i jedź", tablice informacyjne, dwie wiaty rowerowe wraz z małą architekturą. W ramach inwestycji podjęto działania zagospodarowania zieleni, a także modernizacji i przebudowy infrastruktury oświetleniowej wzdłuż dróg dojazdowych do centrum "Parkuj i jedź". Inwestycja ma zachęcić mieszkańców peryferyjnych miejscowości powiatu strzeleckiego do pozostawienia samochodów lub rowerów na parkingu, celem przesiadki do środków komunikacji zbiorowej lub dalszego poruszania się rowerem. 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość: 2 397 336,02 zł
Kwota dofinansowania: 1 999 979,26 zł

TERMIN REALIZACJI

Grudzień 2018 roku

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H