Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich

Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich

Dofinansowanie Projektu pn. "Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.03: Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 05.03.01: Dziedzictwo kulturowe i kultura
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0007/16

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. "Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich oraz Partnera - Gminę Strzelce Opolskie. Przedmiotem projektu jest remont i konserwacja obiektów zaliczanych do najbardziej wartościowych zabytków w Strzelcach Opolskich:

  • drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary, usytuowanego przy ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 97/54 z dnia 8 maja 1954 rok,
  • baszty – dzwonnicy przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca mieszczącym się przy ul. Kołłątaja w Strzelcach Opolskich, wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 882/64 na mocy decyzji z dnia 15 maja 1964 roku,
  • zabytkowej, XIX-wiecznej kaplicy zlokalizowanej przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ponadto projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół kościoła św. Barbary oraz terenu wokół baszty i kaplicy zlokalizowanych przy kościele św. Wawrzyńca wraz z naprawą zabytkowego muru i lapidarium. Zostanie utworzony Punkt Informacji Turystycznej w kamienicy narożnej przy ul. Parafialnej 2 (dawna plebania, z k. XVIII z późniejszą przybudówką). W projekcie wdrożone zostaną rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych tj. napisy informacyjne w języku Braille’a przy objętych projektem zabytkach) oraz będą prowadzone działania informacyjne i edukacyjne dotyczące lokalnego dziedzictwa kulturowego (poprzez utworzoną stronę internetową, publikacje książkowe, utworzony punkt informacji turystycznej). 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość: 1 838 530,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 555 950,50 zł

TERMIN REALIZACJI

Sierpień 2023 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H