Strzelecka policja odnotowuje wzmożone próby oszustw "na policjanta". Zachowajcie czujność i ostrzeżcie bliskich seniorów.
Strona główna Ekologia Jakość powietrza w Gminie Strzelce Opolskie

Jakość powietrza w Gminie Strzelce Opolskiestopka

Działania krótkoterminowe ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych, alarmowych oraz poziomu informowania dla Gminy Strzelce Opolskie

Na terenie gminy Strzelce Opolskie w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu obowiązuje tzw. Plan Działań Krótkoterminowych.
Jest to dokument, który jest integralną częścią uchwały nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa opolskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. ​

PDK przewidziany jest do realizacji w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie niezwłocznie po przekazaniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informacji dotyczącej zaistniałego przekroczenia odpowiednich poziomów granicznych stężeń zanieczyszczeń lub ogłoszenia przez GIOŚ, WCZK poziomu PDK POP.

„Plan Działań Krótkoterminowych” dla stref województwa opolskiego stanowi zestaw procedur postępowania w przypadku występowania złej jakości powietrza na danym obszarze w celu ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą:

·         dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia oraz kobiety w ciąży – szczególnie narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, gdyż spędzają na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy. Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę;

·         osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość w tej grupie wynika z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego, a tym samym bezpośrednio wpływa na zwiększone ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń krwionośnych, które prowadzi niejednokrotnie do powstawania zakrzepów;

·         osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego – pył zawieszony PM10 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy ich komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu przy odpowiednich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w szczególności osoby chore na astmę. Możliwość wystąpienia ataków astmy obserwuje się przy wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10, który zawiera substancje drażniące;

·         osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego – bardzo drobny pył zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych, w wyniku czego uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również powstawanie zakrzepów;

·         osoby palące papierosy i bierni palacze – wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub może zainicjować proces nowotworowy w wyniku wnikania substancji toksycznych niesionych na pyle PM10;

·         osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń – długotrwała ekspozycja w powietrzu pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia, co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie poprzez wnikanie do układu oddechowego, krwionośnego.

Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe grupy ludności to m.in.:

·         śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości alarmowych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń; 

·         unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń – pozostawanie w pomieszczeniach;

·         stosowanie się do zaleceń lekarskich i zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Na potrzeby wdrożenia PDK określono listę działań informacyjnych i operacyjnych, a także listę powiadamianych podmiotów, które przypisano do poszczególnych poziomów oraz określono podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań informacyjnych, ostrzegawczych oraz operacyjnych.

DZIAŁANIA INFORMACJNE

Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców
o stanie jakości powietrza.

Lista działań zawiera powiadomienie poprzez takie kanały informacyjne jak: strona internetowa, aplikacja na telefon, portal społecznościowy. Ponadto przypomnienie mieszkańcom o wymogach uchwały antysmogowej oraz konsekwencjach jakie niesie niewłaściwe postępowanie z odpadami (w przedłożeniu na jakość powietrza).

 

DZIAŁANIA OSTRZEGAWCZE

Celem działań ostrzegawczych jest wskazanie mieszkańcom zaleceń, do których należy się stosować w celu uniknięcia narażenia swojego zdrowia na zły stan jakości powietrza. 

Lista działań zawiera m.in.: Zalecenie ograniczenia przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce; Zalecenie ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni; Zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu; Zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz;

 

DZIAŁANIA OPERACYJNE

Celem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji.

Lista działań zawiera: apel Burmistrza do mieszkańców, w którym zwraca się z prośbą
o pomoc, poprzez świadome decyzje (np. niepalenie w kominkach), w doraźnym obniżeniu poziomu zanieczyszczeń; wzmożone kontrole ukierunkowane na prawidłową gospodarkę odpadami oraz spalanie odpowiednich paliw stałych; Zakaz czyszczenia ulic
i chodników na sucho. Zalecenie nieużywania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników; Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie;

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego a także w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. M. Prawego 21 p. I oraz pod tel. 77 54 65 350.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H