Strzelecka policja odnotowuje wzmożone próby oszustw "na policjanta". Zachowajcie czujność i ostrzeżcie bliskich seniorów.
Strona główna Ekologia Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą do roku 2027 jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu
klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:


− redukcja emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r.,
− wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r.,
− zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%.


Celem dokumentu  jest m.in.:
− wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Strzelce Opolskie,
− ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych,
− umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą
do roku 2027 w szczególności definiuje podstawowe informacje na temat:
1. Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,
2. Wykorzystywanych zasobów ludzkich,
3. Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,
4. Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dokument wykazuje zgodność m.in. z:

1. unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:
a. Strategia „Europa 2020” (podstawa prawna: Komunikat (KOM(2010) 2020
wersja ostateczna) – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu)
b. Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (podstawa prawna: ,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.,
c. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r.
(2010/31/UE) )

2. krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą:
a. Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
b. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności,
c. Strategia Rozwoju Kraju 2020,
d. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
3. dokumentami strategicznymi województwa opolskiego;
4. strategicznymi dokumentami powiatu strzeleckiego;
5. dokumentami strategicznymi Gminy Strzelce Opolskie.


Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy, aktualnych danych
przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku
badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu
gazowniczego i elektroenergetycznego.

Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy
są obsługiwane przez firmy do których należą:
− TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie systemu elektroenergetycznego,
− Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o. w zakresie systemu gazowego,
− ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYNY SA w zakresie systemu ciepłowniczego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą do roku 2027
stanowi również raport z działań podjętych w latach 2013-2020 stanowiąc jego podsumowanie.

Działania zrealizowane w latach 2013-2020 pozwoliły na:
− oszczędności energii na poziomie 4 516 MWh/rok,
− wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 257 MWh/rok,
− redukcja emisji CO2 na poziomie 2 020 Mg CO2/rok.

Długoterminowa strategia Gminy Strzelce Opolskie będzie obejmować działania polegające na:
− termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
− termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,
− zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
− ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,
− zwiększeniu efektywności energetycznej,
− wymianie kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych: ograniczenie niskiej
emisji poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w wybranych
gospodarstwach domowych,
− zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.
Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz
wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2013 roku):
− redukcja emisji CO2 o 7,17% w roku 2027 w porównaniu do roku bazowego,
− wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o 2,27% punktu procentowego w
roku 2027 w porównaniu do 2013 r. (z 0,40% do 2,79%),
− zwiększenie efektywności energetycznej o 2,92% w roku 2027w porównaniu do 2013 r.
Zaplanowane do realizacji działania na lata 2013-2027 pozwolą na:
− Prognozowane oszczędności energii na poziomie 14 276 MWh/rok osiągnięte
w okresie 2013-2027,
− Prognozowany wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 7 985 MWh/rok
osiągnięte w okresie 2013-2027,
− Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 10 753 Mg CO2/rok osiągnięte
w okresie 2013-2027.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie 17-04-03 10:56 142.83KB pobierz plik: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie
pdf Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie 17-04-03 10:57 5.84MB pobierz plik: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie
pdf Aktualizacja PGN 24-01-18 13:03 2.61MB pobierz plik: Aktualizacja PGN

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H