Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Zatrzymac smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie

Zatrzymac smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie

Dofinansowanie projektu pn.: "Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.05: Ochrona powietrza
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.05.00-16-0013/19-00


OPIS PROJEKTU 

Projekt obejmuje likwidację oraz wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Strzelce Opolskie na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców i wymogami regulaminu oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Strzelce Opolskie. Jest to szczególnie ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w gminie Strzelce Opolskie oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece, szczególnie te opalane paliwami stałymi, o przestarzałej konstrukcji, umożliwiające jednocześnie spalanie innych niedopuszczalnych substancji, takich jak odpady z gospodarstw domowych. Planowane działania mają umożliwić osiągnięcie poziomów stężeń substancji w powietrzu określonych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim pyłów drobnych o średnicy poniżej 10 µm, a pośrednio także benzo(a)pirenu, dla których to substancji w świetle Rocznej Oceny Jakości Powietrza za rok 2017 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu oraz modelowania matematycznego przeprowadzonego na potrzeby opracowania aktualnego Programu Ochrony Powietrza, na terenie gminy Strzelce Opolskie występują przekroczenia wartości dopuszczalnej lub docelowej. Ekspozycja na podwyższone stężenia wskazanych substancji ma istotny wpływ na stan zdrowia, a także długość życia mieszkańców. Równoległy cel działań objętych projektem stanowi redukcja emisji gazów cieplarnianych, umożliwiająca przeciwdziałanie eskalacji globalnego ocieplenia oraz adaptację do zmian klimatu.

WARTOŚĆ PROJEKU

Całkowita wartość: 1 198 839,88 zł
Kwota dofinansowania: 360 978,00 zł

TERMIN REALIZACJI

Grudzień 2022 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H