Strona główna Ekologia Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).

Lista podmiotów wrażliwych:

 • - podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • - jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • - noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • - jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • - podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • - podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • - podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • -  kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • - podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • -  podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • - ochotnicze straże pożarne;
 • - placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • - rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • - centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • - kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • - warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • - organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • - wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 •  - spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208, z późn. zm.), uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Co należy złożyć:

 • - wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
 • - dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem),
 • - dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem) potwierdzające datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku,
 • - dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem) potwierdzające datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich,
 • - oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o niekorzystaniu z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (wzór oświadczenia dołączony do wniosku),
 • - oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw - UWAGA - dodatkowy druk (w załączeniu) - wypełniają wszystkie osoby reprezentujące podmiot.

Dokumentami sprzedaży będącymi podstawą do wykonania obliczeń, mogą być także dokumenty wystawione na organ prowadzący podmiot wrażliwy i finansujący podstawową działalność tego podmiotu.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

– osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Instrukcja wypełnienie wniosku oraz wniosek w załączeniu.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Dostępny jest również "Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego"

Więcej informacji w Referacie Spraw Społecznych (ratusz - biuro nr 21) i pod nr tel. 774049323 – Monika Mickiewicz, 774049324 – Monika Wiendlocha

Natomiast podmioty wrażliwe, jako odbiorcy ciepła systemowego (przyłączone do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej) korzystają z rekompensat obejmujących okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

- 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).

- Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.

Polecamy kontakt ze swoim dostawcą ciepła.

W załączeniu prezentacja dotycząca mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą.

 

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Prezentacja dla podmiotów wrażliwych 22-10-03 10:38 887.89KB pobierz plik: Prezentacja dla podmiotów wrażliwych
pdf Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 22-10-03 10:41 750.86KB pobierz plik: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
pdf Instruktaż Jak wypełnić wniosek? 22-10-03 10:42 183.53KB pobierz plik: Instruktaż Jak wypełnić wniosek?
pdf Prezentacja - mechanizm średniej ceny z rekompensatą 22-10-03 10:43 1.04MB pobierz plik: Prezentacja - mechanizm średniej ceny z rekompensatą
docx dodatkowe oświadczenie - podmioty wrażliwe 22-10-21 13:58 13.35KB pobierz plik: dodatkowe oświadczenie - podmioty wrażliwe
pdf Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych - nowy wzór od 26.11.2022 22-11-28 14:26 492.05KB pobierz plik: Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych - nowy wzór od 26.11.2022

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H