Strona główna Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich:

Właściciel witryny

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.strzelceopolskie.pl jest Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Placu Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UM Strzelce Opolskie.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność UM Strzelce Opolskie lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego UM Strzelce Opolskie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego UM Strzelce Opolskie, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla UM Strzelce Opolskie, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody UM Strzelce Opolskie.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody UM Strzelce Opolskie na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym UM Strzelce Opolskie, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego UM Strzelce Opolskie poprzez podanie źródła w postaci "www.strzelceopolskie.pl – Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich".
 7. Otrzymując dostęp do stron UM Strzelce Opolskie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Szata graficzna, znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. UM Strzelce Opolskie nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 9. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. UM Strzelce Opolskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego UM Strzelce Opolskie lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych,
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.
 3. UM Strzelce Opolskie nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych UM Strzelce Opolskie (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez UM Strzelce Opolskie wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. UM Strzelce Opolskie ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H