Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/main/seniorzy_beda_mieli_swoj_glos
Drukuj grafikę : tak / nie

Seniorzy

Gmina Strzelce Opolskie wsłuchuje się w głos seniorów, stąd pomysł Gminnej Rady Seniorów, powołanej przez burmistrza spośród przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie 15 mieszkańców także w wieku senioralnym oraz przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50% osób starszych, z zaznaczeniem, że podmioty te także powinny działać na rzecz osób 60+.

Gminna Rada Seniorów w tej kadencji liczy obecnie 15 osób. Kadencje będą trwały do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej.
Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W STRZELCACH OPOLSKICH (IV kadencji)

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich, stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich IV kadencji .

1)    Zgłaszanie kandydatów możliwe jest w terminie od 12 czerwca 2024r. do 28 czerwca 2024r.

2)    W skład Gminnej Rady Seniorów wchodzi od 9 do 15 członków powołanych przez Burmistrza  Strzelec Opolskich spośród:

a)   przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie,

b)   przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty.

3)    Zgłoszenie przedstawiciela osoby starszej następuje na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) podpisanym przez zgłaszającego. Osoba starsza udzielająca poparcia, w dniu upływu terminu zgłaszania kandydatur do Rady musi mieć ukończone co najmniej 60 lat. Poparcie może być udzielone tylko jednej osobie. Udzielenie poparcia przez ta samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

4)    Zgłoszenie przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz podmiotów  działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty następuje na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia) podpisanym przez zgłaszającego. Przy czym każdy podmiot może zgłosić po jednym kandydacie.

5)    Formularze zgłoszeń dostępne są do druku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (parter).

6)    Wypełniając formularz zgłoszeniowy Kandydat/Osoba udzielająca poparcia zobowiązany/a jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prawidłowego zgłoszenia kandydata.

7)    Zgłoszenia można  dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, do punktu obsługi klienta albo przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, z dopiskiem „Gminna Rada Seniorów”.

8)    Termin składania zgłoszeń upływa 28 czerwca 2024r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu do Urzędu).

9)    Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

10)  Wybór członków Gminnej Rady Seniorów zostanie przeprowadzony zgodnie z § 11 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich.

11)  Informację o wyborze członków Rady i o ustalonym składzie Rady, Burmistrz poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejskim serwisie internetowym.

12)   Informacje dotyczące Gminnej Rady Seniorów, w tym Statut Gminnej Rady Seniorów oraz  formularze zgłoszeniowe, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

13)  Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów udziela Pan Mariusz Stachowski – Kierownik Biura Rady Miejskiej tel. 77 40 49 317.

                                                                                                                                                                                Burmistrz Strzelec Opolskich                                                                                                                                                                               /-/  Jan Wróblewski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz określenia formularza zgłoszeniowego znajduje się  TUTAJ

Formularz zgłoszenia przedstawiciela osób starszych znajduje się TUTAJ

Formularz zgłoszenia przedstawicieli podmiotów rzeszających min. 50% osób starszych znaduje się TUTAJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze członków do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich - III kadencji (2022 - 2024)

 Burmistrz Strzelec Opolskich Zarządzeniem Nr 260/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r. ustalił skład Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich III kadencji.

 1. Bożena Barłóg
 2. Genowefa Jaskólska
 3. Franciszek Kłoda
 4. Jan Kowalczyk 
 5. Jerzy Lemke
 6. Maria Mehlich
 7. Czesław Michalak
 8. Iwona Odrobińska
 9. Jan Peciak
 10. Barbara Prochownik-Malewska
 11. Maria Rotkegel
 12. Zofia Salamon
 13. Ludmiła Starzec
 14. Janina Stroczyk-Tarlinska
 15. Janusz Wnuk


Obsługę organizacyjno-administracyjną Gminnej Rady Seniorów zapewnia Biuro Rady Miejskiej w  Urzędzie Miejskim.

Więcej Informacji pod nr tel. 77 4049317 i 77 4049320 oraz

 VII Sesja Gminnej Rady Seniorów III kadencji odbędzie się 10 maja 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Rady Miejskiej.

kategoria: Powiązane pliki [52]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Porządek obrad VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-05-08 13:02 49KB pobierz plik: Porządek obrad VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf ANKIETA "Potrzeby osób starszych" 18-05-11 15:10 89.54KB pobierz plik: ANKIETA "Potrzeby osób starszych"
pdf WAŻNE NUMERY TELEFONÓW 18-05-15 11:53 37.35KB pobierz plik: WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
pdf Zdrowe Serce Seniora 18-05-17 14:38 335.84KB pobierz plik: Zdrowe Serce Seniora
pdf Protokół i Uchwała z VII sesji Gminnej Rady Seniorów 18-05-22 10:50 183.11KB pobierz plik: Protokół i Uchwała z VII sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Porządek obrad IX Sesji GRS 18-06-11 09:19 33.98KB pobierz plik: Porządek obrad IX Sesji GRS
pdf protokół z IX sesji Gminnej Rady Seniorów 18-09-12 13:10 63.1KB pobierz plik: protokół z IX sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Porządek obrad X Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-09-24 10:30 41.09KB pobierz plik: Porządek obrad X Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Zarządzenie Burmistrza nr 206/18 z dnia 28.09.2018 r. oraz formularz dot. naboru do Gminnej Rady Seniorów 18-09-28 14:16 211.65KB pobierz plik: Zarządzenie Burmistrza nr 206/18 z dnia 28.09.2018 r. oraz formularz dot. naboru do Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół z obrad VIII sesji Gminnej Rady Seniorów 18-10-25 08:31 63.53KB pobierz plik: Protokół z obrad VIII sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół z obrad X sesji Gminnej Rady Seniorów 18-10-25 08:32 85.1KB pobierz plik: Protokół z obrad X sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów I kadencji 18-10-25 08:35 83.12KB pobierz plik: Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów I kadencji
pdf Zarządzenie Burmistrza nr 1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie składu Gminnej Rady Seniorów II kadencji 18-11-23 14:53 154.41KB pobierz plik: Zarządzenie Burmistrza nr 1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie składu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
pdf Porządek obrad I sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji. 18-12-06 11:48 29.14KB pobierz plik: Porządek obrad I sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji.
pdf Protokół i uchwały z I sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji 19-01-08 10:48 1.64MB pobierz plik: Protokół i uchwały z I sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji
pdf Porządek obrad II Sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji. 19-02-15 13:47 34.17KB pobierz plik: Porządek obrad II Sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji.
pdf Protokół i uchwały z II sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji. 19-02-15 13:49 1.85MB pobierz plik: Protokół i uchwały z II sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji.
pdf Porządek obrad III Sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji - 19.03.2019 19-03-12 13:32 34.82KB pobierz plik: Porządek obrad III Sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji - 19.03.2019
pdf Podsumowanie ankiety "Potrzeby osób starszych" 19-03-22 14:24 475.24KB pobierz plik: Podsumowanie ankiety "Potrzeby osób starszych"
pdf Porządek obrad IV sesji Gminnej Rady Seniorów - 14 maja 2019 r. 19-05-09 15:22 34.36KB pobierz plik: Porządek obrad IV sesji Gminnej Rady Seniorów - 14 maja 2019 r.
pdf Protokół z IV sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji - 14 maja 2019 r. 19-05-28 13:33 99.53KB pobierz plik: Protokół z IV sesji Gminnej Rady Seniorów II kadencji - 14 maja 2019 r.
pdf Prezentacja dot. usług medycznych i rehabilitacyjnych 19-05-28 13:36 408.44KB pobierz plik: Prezentacja dot. usług medycznych i rehabilitacyjnych
pdf Porządek obrad V Sesji GRS - 11 czerwiec 2019 r. 19-06-05 09:10 33.74KB pobierz plik: Porządek obrad V Sesji GRS - 11 czerwiec 2019 r.
pdf Protokół z obrad V sesji Gminnej Rady Seniorów - 11 czerwca 2019 r. 19-08-21 09:40 82.65KB pobierz plik: Protokół z obrad V sesji Gminnej Rady Seniorów - 11 czerwca 2019 r.
pdf Porządek obrad VI sesji Gminnej Rady Seniorów - 17 września 2019 r. 19-09-10 08:54 41.22KB pobierz plik: Porządek obrad VI sesji Gminnej Rady Seniorów - 17 września 2019 r.
pdf Strzelecka Senioriada 10 -12 września 2019 r. 19-09-10 12:50 107.23KB pobierz plik: Strzelecka Senioriada 10 -12 września 2019 r.
pdf Porządek obrad VII sesji Gminnej Rady Seniorów - 22 stycznia 2020 roku 20-01-15 14:34 272.67KB pobierz plik: Porządek obrad VII sesji Gminnej Rady Seniorów - 22 stycznia 2020 roku
pdf 12 kwietnia 2022 - Porządek obrad IX Sesji GRS 22-04-07 13:26 86.44KB pobierz plik: 12 kwietnia 2022 - Porządek obrad IX Sesji GRS
pdf 15 listopada 2022 - Porządek obrad i zawiadomienie o XI Sesji Gminnej Rady Seniorów 22-11-08 10:36 112.6KB pobierz plik: 15 listopada 2022 - Porządek obrad i zawiadomienie o XI Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół z X sesji GRS II kadencji 22-11-16 10:00 230.73KB pobierz plik: Protokół z X sesji GRS II kadencji
pdf Protokół z IX sesji GRS II kadencji 22-11-16 10:03 274.73KB pobierz plik: Protokół z IX sesji GRS II kadencji
pdf Protokół z VI sesji GRS II kadencji 22-11-16 10:46 625.19KB pobierz plik: Protokół z VI sesji GRS II kadencji
pdf Protokół z VII sesji GRS II kadencji 22-11-16 10:48 702.54KB pobierz plik: Protokół z VII sesji GRS II kadencji
pdf Protokół z III sesji GRS II kadencji 22-11-16 10:54 263.14KB pobierz plik: Protokół z III sesji GRS II kadencji
pdf Porządek obrad II Sesji Gminnej Rady Seniorów III kadencji - 8 luty 2023 r. 23-02-02 10:25 110.4KB pobierz plik: Porządek obrad II Sesji Gminnej Rady Seniorów III kadencji - 8 luty 2023 r.
pdf Porządek obrad III Sesji Gminnej Rady Seniorów - 9 marca 2023 r. 23-03-08 11:49 78.13KB pobierz plik: Porządek obrad III Sesji Gminnej Rady Seniorów - 9 marca 2023 r.
pdf Porządek obrad VII Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-04-10 15:31 50.02KB pobierz plik: Porządek obrad VII Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół z obrad VI sesji Gminnej Rady Seniorów 18-04-12 10:26 75.39KB pobierz plik: Protokół z obrad VI sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Porządek obrad VI Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-03-14 11:51 49.67KB pobierz plik: Porządek obrad VI Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół z obrad V sesji Gminnej Rady Seniorów 18-03-26 13:13 93.29KB pobierz plik: Protokół z obrad V sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Porządek obrad V Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-02-07 08:46 49.11KB pobierz plik: Porządek obrad V Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Zaproszenie na realizację zadań BASEN 18-02-15 14:12 269.34KB pobierz plik: Zaproszenie na realizację zadań BASEN
pdf Protokół z IV Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-03-14 11:54 91.83KB pobierz plik: Protokół z IV Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Zaproszenie na realizację zadań „Z energią przez Powiat – godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa seniorów powiatu strzeleckiego” 18-02-15 14:13 537.66KB pobierz plik: Zaproszenie na realizację zadań „Z energią przez Powiat – godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa seniorów powiatu strzeleckiego”
pdf Porządek obrad IV Sesji Gminnej Rady Seniorów 18-01-09 14:47 49.4KB pobierz plik: Porządek obrad IV Sesji Gminnej Rady Seniorów
pdf Protokół i uchwały z III Sesji Gminnej Rady Seniorów 2017 17-12-06 10:22 306.24KB pobierz plik: Protokół i uchwały z III Sesji Gminnej Rady Seniorów 2017
pdf Porządek obrad III Sesji 17-11-21 09:07 50.08KB pobierz plik: Porządek obrad III Sesji
pdf Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu. 17-10-31 08:24 219.7KB pobierz plik: Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu.
pdf Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich 17-05-18 11:03 154.91KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich
pdf RAMOWY PLAN PRACY GMINNEJ RADY SENIORÓW 17-09-21 10:41 43.16KB pobierz plik: RAMOWY PLAN PRACY GMINNEJ RADY SENIORÓW
pdf Protokół z II sesji Gminnej Rady Seniorów 2017 17-09-22 12:26 116.09KB pobierz plik: Protokół z II sesji Gminnej Rady Seniorów 2017
pdf Protokół i uchwały z I sesji Gminnej Rady Seniorów 2017 17-09-21 10:38 432.33KB pobierz plik: Protokół i uchwały z I sesji Gminnej Rady Seniorów 2017