Ogłoszenia

 

UWAGA:
Od dnia 1 listopada 2020r. ogłoszenia/komunikaty dot. organizacji pozarządowych są publikowane w miejskim serwisie internetowym w zakładce "Komunikaty".

27 października 2020r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Zarządzeniem Nr 180/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 października 2020r. zostały ogłoszone konsultacje dla organizacji pozarządowych dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. Konsultacje w dniach 27 października - 6 listopada 2020r. Szczegóły TUTAJ

31 stycznia 2020r.

W dniu 31 stycznia 2020r. zostały rozstrzygnięte dwa otwarte konkursy ofert dot. realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
konkurs działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 244/2019: wyniki otwartego konkursu ofert
konkurs działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 245/2019: wyniki otwartego konkursu ofert

17 stycznia 2020r.

W dniu 17 stycznia 2020r. zostały rozstrzygnięte trzy otwarte konkursy ofert dot. realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
konkurs ochrona i promocja zdrowia ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 242/2019: wyniki otwartego konkursu ofert
kokurs działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 241/2019: wyniki otwartego konkursu ofert
konkurs pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 243/2019: wyniki otwartego konkursu ofert

17 grudnia 2019r.

Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 wydał w dniu 17 grudnia 2019r. Zarządzenia od nr 241/2019 do nr 245/2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.  
Szczegółowe informacje http://bip.strzelceopolskie.pl/inne/aktualne_otwarte_konkursy_ofert.html

konkurs ochrona i promocja zdrowia: treść ogłoszenia
kokurs działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: treść ogłoszenia
konkurs działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: treść ogłoszenia
konkurs pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: treść ogłoszenia
konkurs działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: treść ogłoszenia


23 października 2019r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Zarządzeniem Nr 201/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 października 2019r. zostały ogłoszone konsultacje dla organizacji pozarządowych dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Konsultacje w dniach 23 października - 4 listopada 2019r. Szczegóły TUTAJ

5 listopada 2019r. 
W wyznaczonym terminie  konsultacji  nie wniesiono uwag, opinii i propozycji do ww. projektu uchwały.

 


11 stycznia 2019r.

W dniu 11 stycznia 2019r. została zakończona procedura  dot. otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nr 15/2018.
Szczegóły konkursu i wyniki konkursu TU


5 grudnia 2018r.

Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 wydał w dniu 5 grudnia 2018r. Zarządzenia Nr 15/2018 - 19/2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.  
Szczegółowe informacje TU


29 sierpnia 2018r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Zarządzeniem Nr 188/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia 2018r. zostały ogłoszone konsultacje dla organizacji pozarządowych dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Konsultacje w dniach 30 sierpnia - 14 września 2018r. Szczegóły TUTAJ

17 września 2018r. 
W wyznaczonym terminie  konsultacji  nie wniesiono uwag, opinii i propozycji do ww. projektu uchwały.


16 sierpnia 2018r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich postanowił o zamieszczeniu  oferty Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. „Wiek nas nie ogranicza" z dnia 10 sierpnia 2018r. (data wpływu do Urzędu) dot. realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 - w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
 - w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl

Z ofertą mozna się zapoznać TUTAJ   

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi do oferty w Kancelarii Urzędu Miejskiego (Ratusz, parter - biuro nr 1).

24 sierpnia 2018r.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do oferty Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. „Wiek nas nie ogranicza".  Oferta została przyjęta do realizacji.


 15 czerwca 2018r. 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych p.n. „Zasady ochrony danych osobowych w świetle RODO"

25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wszystkie podmioty zobowiązane są do wprowadzenia przepisów objętych tym aktem prawnym w swojej działalności. O konieczności ich stosowania decyduje tylko i wyłącznie fakt przetwarzania przez podmiot danych osobowych (np. zapisywanie nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz innych informacji niezbędnych do realizacji celów statutowych) nie zaś wielkość, rodzaj i zakres działań czy liczba zatrudnionych osób. Jak wynika z powyższego, stosowaniu przepisów RODO podlegają również organizacje pozarządowe, które z oczywistych powodów, pracując z różnymi grupami społecznymi i pozyskując na ich potrzeby dotacje, prowadzą rejestry beneficjentów.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo m.in.: jakie są obowiązki administratora danych, jakie są nowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak stosować nowe przepisy o ochronie danych osobowych, jakie sankcje grożą za nieprawidłowe zbieranie, chronienie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Termin  szkolenia: 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Opłata  za  udział w szkoleniu: brak – szkolenie jest finansowane z budżetu Gminy Strzelce Opolskie
Osoba  prowadząca  szkolenie: Karolina Konieczny – inspektor ochrony danych

UWAGA
Z przyczyn organizacyjnych informację nt. osób, które wezmą udział w szkoleniu  proszę przekazać telefonicznie tel. 774049334 lub e-mailem: w terminie do dnia 22 czerwca 2018r.


25 kwietnia 2018r. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich postanowił o zamieszczeniu  oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie   pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie (dzieci, młodzież, dorośli) w ramach kampanii społecznej POSTAW NA RODZINĘ" z dnia 19 kwietnia 2018r. (data wpływu do Urzędu) dot. realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 - w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
 - w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl

Z ofertą mozna się zapoznać  TUTAJ

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi do oferty w Kancelarii Urzędu Miejskiego (Ratusz, parter - biuro nr 1).

7 maja 2018r. 

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie   pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie (dzieci, młodzież, dorośli) w ramach kampanii społecznej POSTAW NA RODZINĘ".  Oferta została przyjęta do realizacji.


Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H