Deklaracje

Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej1, niezamieszkałej2 oraz wielorodzinnej3 i mieszanej) jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklerację składa się:

  • osobiście w Urzędzie Miasta w Strzelcach Opolskich - Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ul. M. Prawego 21, I piętro, pok. 106) lub w biurze podawczym (budynek główny Urzędu Miejskiego),
  • listownie - wysyłając na adres Urzędu Miejskiego (pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie),
  • elektronicznie - poprzez paltformę e-PUAP.

Nie bedą przyjmowane deklaracje przesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub ich kserokopie.

Na nieruchomość zamieszkałą, jednorodzinną oraz niezamieszkałą deklarację składa właściciel nieruchomości.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych i mieszanych deklarację za całą nieruchomość składa zarządca nieruchomości.

¹ nieruchomość zamieszkała – nieruchomość jednorodzinna, wielorodzinna3, na której zamieszkują mieszkańcy;

² nieruchomość niezamieszkała – nieruchomość, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np.: działalność gospodarcza, instytucje, szkoły, kościoły itp.;

³ nieruchomość wielorodzinna i mieszana (wielolokalowa) – budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale (kamienica, blok mieszkalny)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H