Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia - burze z gradem oraz silny wiatrTu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завіталиInformacje dla obywateli Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Strona główna Aktualności

Zaproszenie do współpracy w trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej 2022

19 Kwietnia 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,
że w dniach 4 – 5 czerwca 2022 roku odbędą się
Dni Ziemi Strzeleckiej

oraz zaprasza do ponownego składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia:

1. wesołego miasteczka,
2. gastronomii,
3. sprzedaży napojów.

Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności.

W referacie Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są szczegółowe założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka, gastronomii i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 57, e-mail: ).

Oferty powinny zawierać:
- dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności,
- zakres oferowanych usług,
- proponowana odpłatność brutto za dzierżawę terenu wraz z 23% podatku VAT,
- dowód wpłaty wadium.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko”, „gastronomia”, „sprzedaż napojów”.
Oferty można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatorów: tel. 77 404 93 57.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2022 r. o godz. 14:15.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu.
Istnieje możliwość złożenia oferty na połączone dwie lub trzy wyłączności – z oznaczeniem „oferta łączona”. Jeżeli taka oferta będzie korzystniejsza niż suma najkorzystniejszych pojedynczych wyłączności, organizator zastrzega sobie prawo wybrania takiego rozwiązania.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł za każdą złożoną ofertę. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich: 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 (Bank Spółdzielczy w Leśnicy o/Strzelce Opolskie) lub w kasie Urzędu Miejskiego do 26 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00.
Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs ofert zostanie zaliczone w poczet umowy dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej konkurs od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom przelewem w ciągu pięciu dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H